News

Reportéieren vun der Generalversammlung 2020

Léiw Memberen,

heimad mussen mir iech matdéelen, dass eis Generalversammlung vum 30.03.2020 vun den Pompjeeën Gemeng Hesper a.s.b.l aus aktuellem Ulass ob ee spéideren Zaitpunkt verluecht ginn ass. Mir wärten déi generell Situatioun mam COVID-19 am Aa behaalen an iech zu engem spéideren Zaitpunkt een neie Rendez-Vous matdéelen.

MbG

De Comité